Privacy verklaring HIH Engineering

1. Wie is HIH ENGINEERING?

HIH ENGINEERING is een Besloten Vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, Ridderkerk en Rijssen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08151468.

2. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt HIH ENGINEERING?

Gebruik van onze diensten

Op de website van HIH ENGINEERING kunt u bekijken welke diensten HIH ENGINEERING aanbiedt en een passende dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

Uw bedrijfsgegevens:

Betaalgegevens:

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HIH ENGINEERING of die van een derde partij. U vindt hier meer over onder punt 5.   

Automatisch gegenereerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op website bezoekt en de items die u bekijkt.

Cookie instellingen wijzigen

Wil je je huidige cookieinstellingen wijzigen of inzien, bekijk onze cookie instellingen.

Cookie instellingen

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HIH ENGINEERING

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HIH ENGINEERING rust, zoals:

HIH ENGINEERING wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal HIH ENGINEERING dat aan u laten weten. Ook kan HIH ENGINEERING u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van HIH ENGINEERING willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar unsubscribe@hih.nl . Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die HIH ENGINEERING stuurt door middel van een afmeldlink.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan HIH ENGINEERING in verband met de diensten van HIH ENGINEERING, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

HIH ENGINEERING kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van HIH ENGINEERING en/of voor zover deze gegevens niet tot uw persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan HIH ENGINEERING derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) HIH ENGINEERING. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van HIH ENGINEERING zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan HIH ENGINEERING uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van HIH ENGINEERING verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. HIH ENGINEERING heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door HIH ENGINEERING worden verwerkt. HIH ENGINEERING accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart HIH ENGINEERING persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij HIH ENGINEERING verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert HIH ENGINEERING de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HIH ENGINEERING of die van een derde partij. HIH ENGINEERING maakt gebruik van servers in West Europa en de servers van Microsoft.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

HIH ENGINEERING heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe HIH ENGINEERING deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen via avg@hih.nl

7. Inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar inzake uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt inzien die bij HIH ENGINEERING over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar avg@hih.nl. HIH ENGINEERING zal binnen vier 4 weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen via voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat HIH ENGINEERING uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. HIH ENGINEERING zal binnen vier 4 weken reageren op uw verzoek.

Indien HIH ENGINEERING uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen.

8. Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website www.hih.nl en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

9. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u uw klacht indienen via avg@hih.nl.

10. Vragen en feedback

HIH ENGINEERING controleert regelmatig of ze aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u ons bellen, contact opnemen via  avg@hih.nl of een brief sturen naar: